UMÓW 
SIĘ NA
WIZYTĘ

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) –dalej RODO−informujemy, że: 

 1. Administrator danych – współadministrowanie 

Administratorem danych osobowych decydującym o celach i sposobie przetwarzania danych jest: 

Medical Place  sp. z o.o., ul. Erazma Ciołka 29A, 01-445 Warszawa, NIP:5272991846, REGON:521390673, KRS: 0000957327. 

 1. Inspektor Ochrony Danych 

Dla zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: biuro@kolodent.pl lub drogą pocztową na adres siedziby Administratora. 

 1. Gromadzenie, przetwarzanie oraz korzystanie z danych osobowych 

Sposób i zakres gromadzenia danych osobowych, zależy od celu, dla którego dane zostały zebrane oraz podstawy prawnej ich przetwarzania. 

Przetwarzamy dane osobowe w następujących celach i w odniesieniu do następujących podstaw prawnych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 pkt. a-c,f RODO): 

 • zawarcia i wykonania poszczególnych zleceń w tym zapewnienia poprawnej jakości usług (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – „wykonanie umowy”, 
 • wykonania obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”, 
 • dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 
 • marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”, 
 • marketingu realizowanego za pośrednictwem środków telekomunikacyjnych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”. 

Przekazane dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji wyżej opisanych celów. W zależności od podstawy prawnej będzie to odpowiednio: 

 • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują Administratorom przechowywać dane, np. przepisy podatkowe, 
 • czas, po którym przedawnią się ewentualne roszczenia wynikające z umowy, 
 • czas do momentu wycofania zgody. 
 1. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim 

Z zachowaniem gwarancji bezpieczeństwa danych możemy przekazać dane osobowe innym podmiotom, w tym: 

 1. osobom upoważnionym przez Administratora do przetwarzania danych, 
 2. podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze, 
 3. innym administratorom, np. kurierom. 

Podmioty, którym udostępniane są dane użytkownika, mogą z nich korzystać w sposób i w zakresie niezbędnym do realizacji celu określonego przez Administratora. Ponadto Administrator współpracuje z doradcami, którzy powinni przestrzegać przepisów i zasad bezpieczeństwa w zakresie przetwarzania danych osobowych. Administrator zawiera umowy powierzenia danych z poszczególnymi podmiotami określające warunki korzystania przez nich z danych osobowych. 

 • Dane osobowe w mediach społecznościowych  

Administrator dostarcza treści poprzez media społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram i TikTok. Korzystając z poszczególnych mediów społecznościowych, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się na warunkach określonych przez ich właścicieli, poza kontrolą Administratora. 

 • Bezpieczeństwo danych 

W celu zapewnienia poufności danych Administrator wdrożył procedury, rozwiązania organizacyjne i techniczne umożliwiające dostęp do danych osobom upoważnionym, które przetwarzają je w związku z powierzonymi zadaniami. Podejmowane są działania niezbędne, by także podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane na zlecenie Administratora. 

 • Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane 

Każda osoba, której dane osobowe posiada Administrator, ma prawo dostępu do danych osobowych, przeniesienia danych, sprostowania danych oraz usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać tylko z przepisów. 

Niezależnie od praw wymienionych wyżej, każda osoba, której dane dotyczą, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie Administrator zobowiązany jest do zaprzestania przetwarzania danych w określonym celu. 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych pozostaje bez wpływu na zgodność z przetwarzaniem danych, które dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

W przypadku chęci realizacji tych praw należy wysłać maila na adres biuro@kolodent.pl

Każda osoba, której dane dotyczą, ma także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora narusza przepisy prawa.

 • Profilowanie 

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. 

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ:

Zadzwoń: +48 22 877 11 55